Yesteryear Auctions
1 KAVELS | Augustus 21, 2018 00:23:50
Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 • Verkoop geschiedt louter online en in euro’s met 9% commissie voor bieders en aanbieders. Er wordt geen kavelgeld berekend. 
 • Kavels worden toegewezen aan de hoogst biedende. 
 • Veiling vindt plaats onder de volgende staffel: 
Van Tot Toename
 €       1,00  €         9,99  €     0,50
 €      10,00  €       29,99  €     1,00
 €      30,00  €       99,99  €     2,00
 €    100,00  €      249,99  €     5,00
 €    250,00  €      499,99  €   10,00
 €    500,00  €      999,99  €   25,00
 € 1.000,00  €   4.999,99  €   50,00
 € 5.000,00  € 99.999,00  € 100,00

Let op we hanteren geen proxy bod. Het door u ingegeven bod is gelijk het huidige bod.

 • Binnen 24 uur na de veiling ontvangt u een factuur per mail. Het hierop vermelde bedrag kunt u overschrijven naar ons banknummer dat uiterlijk 10 dagen na de veiling dient te zijn voldaan. De kavels worden verstuurd na ontvangst betaling.
 • Kavels worden verstuurd gestuurd via Postnl : Hierbij geldende de volgende tarieven*:

Tarieven:

Onder 50 euro

Post NL tarief op gewicht

boven 50 euro

€ 4,00 (geregistreerd)

boven 100 euro

€ 8,00 (aangetekend)

boven 500 euro

€ 10,00 (verzekerd)

*Deze kunnen ten alle tijden veranderen. Op uw factuur staan de opties vermeld.

 • Alle betalingen dienen prompt dan wel binnen de overeengekomen termijn te geschieden. Indien de koper in gebreke blijft is deze een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd, zonder dat enige kennisgeving daartoe vereist is. Ten laste van de koper komen alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die genomen moeten worden ter inning van het verschuldigde bedrag.
 • Bij twijfel over de hoogst biedende kan de veilingmeester besluiten de koop al dan niet weer in bieding te brengen.
 • Het eigendomsrecht van de kavels gaat over op de koper na betaling.
 • De veilinghouder behoudt zich het recht voor om toewijzing van kavels aan of toegang van de veiling door ongewenste personen te weigeren.
 • Alle kavels worden verkocht zoals deze online in te zien zijn. Echtheid van losse kavels (mits het kavel niet meer dan 10 stuks bevat) wordt gegarandeerd.
 • De kwaliteit van de kavels is naar beste weten omschreven. De veilinghouder is niet verantwoordelijk voor foutieve omschrijvingen van de inzender.
 • Iedere bieder wordt geacht voor zichzelf te kopen.
 • Binnen een week na betaling zullen de gekochte kavels aan de desbetreffende koper worden verzonden.
 • Schriftelijke bieder is mogelijk, u dient dan uw maximum bod in hele Euro´s op te geven en mailen naar de site-administratie. Het bod dient 8 uur voor aanvang aanwezig te zijn.
 • Indien een koper verzuimt aan zijn of haar verplichtingen te voldoen, kan de veilinghouder besluiten het verkochte opnieuw ter veiling te brengen. De veilinghouder is niet verplicht om de in gebreke blijvende koper op welke manier dan ook in kennis te stellen van de nieuwe verkoop. Eventuele kosten komen voor rekening van de in gebreke blijvende koper, terwijl eventuele meeropbrengsten ten goede komen aan de verkoper.